In onderstaand reglement vindt u de huisregels die voor Cromvoirt Feest gelden tijdens het evenement op 26 en 27 oktober 2019. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Aanwijzingen personeel Volg ten aller tijden de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op.

Eigendommen

Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen buiten het terrein. Bij beschadiging van onze eigendommen en eigendommen van derden in de directe omgeving van de locatie Lambertusstraart 60A bent u aansprakelijk voor de reparatie-en/of vernieuwingskosten.

Handel in goederen

Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Cromvoirtse fanfare

Kleding

Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. Op zondag is kleding in het kader van oktoberfest gewenst

Gooien

Het is verboden om met dranken of andere goederen te gooien naar andere bezoekers, personen van de organisatie of artiesten. De gemaakte schade kan op u persoonlijk verhaald worden.

Ongewenste gedrag

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Toezichthouders (herkenbaar aan een shirt met logo) kunnen u controleren op het bezit van wapens.

 

Parkeren / rijwielstalling

U dient uw voertuig / fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig / fiets verwijderd wordt.

Verdovende middelen

Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende- of geestverruimende is ten strengste verboden.

Fouilleren

Bij de entree van de locatie Lambertusstraat 60A maar ook daarbinnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle (door toezichthouders). Deze controle is ingesteld in verband met de algemene veiligheid om iedereen te beschermen.

Identificatie plicht

U bent te allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren. Voor naleving van het alcoholbeleid zal er om een geldige legitimatie gevraagd worden.  

Alcohol gebruik en verstrekking

Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden om alcohol te kopen of te nuttigen. Als alcohol gebruik geconstateerd wordt zal de drank afgenomen worden. Bij herhaling volgt verwijdering uit de tent. Ook bij het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar volgt verwijdering uit de tent. 

Roken

Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf. In de tent mag NIET gerookt worden.

Aansprakelijkheid

De directie / bestuur van de organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van stichting of bedrijven die daar een relatie mee hebben, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs. Bij verwijdering door de organisatie zal geen restitutie van gemaakte kosten plaatsvinden.